Polski Ład a ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa

Polski Ład a ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa

Opodatkowanie kartą podatkową – od kiedy podatnicy stracą prawo do wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej? Kto będzie mógł nadal korzystać z tego sposobu opodatkowania

Ryczałt ewidencjonowany – czy ryczałtowcy zapłacą więcej niż obecnie? Jakie stawki będą obowiązywać od 2022 r.? Co ze stawkami ryczałtu dla podatników świadczących usługi opieki zdrowotnej? Czy zmiany dotyczą też innych usług?

Na te i inne pytania związane z wyborem sposobu rozliczania się z US postaramy się odpowiedzieć w niniejszym wpisie.

Zmiany w Polskim Ładzie stanowią szereg modyfikacji w kwestii podatków i nie tylko. Zmiany te dotykają również przedsiębiorców, którzy dotychczas korzystali z uproszczonej formy rozliczania podatku na podstawie przychodów ewidencjonowanych, znanej jako ryczałt oraz karty podatkowej. Docelowo według słów ustawodawcy karta podatkowa ma zostać całkowicie usunięta, dlatego już teraz poczynione zostały kroki ku temu poprzez wygaszenie możliwości wyboru tej formy rozliczania dla nowych przedsiębiorców.

 Zmiany w definicji wolnego zawodu  – kogo dotyczą? 

Jedną z licznych zmian, jakie niesie za sobą Polski Ład, jest podanie nowej definicji wolnego zawodu. Do tej pory był on rozumiany jako pozarolnicza działalność gospodarcza wykonywana przez tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych oraz rzeczników patentowych. Przez określenie “osobiste wykonywanie wolnego zawodu” rozumiane było wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Co zmienia wykreślenie medyków z listy wolnych zawodów?

Na mocy przepisów Polskiego Ładu wykreślono z tej listy wszystkie zawody medyczne (lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny. W efekcie medycy będą musieli korzystać z innych stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Przedstawicielami wolnych zawodów nie będą już także nauczyciele, którzy udzielaną lekcji na godziny. W związku z tym korepetytorów będzie dotyczyła inna stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Nowe stawki ryczałtu

Wejście w życie  Polskiego Ładu pociągnie za sobą obniżenie stawek ryczałtu dla niektórych branż. Z obniżonego o kilka punktów procentowych ryczałtu ewidencjonowanego będą mogli korzystać:

lekarze, dentyści, stomatolodzy, pielęgniarki i położne. W przypadku medyków ryczałt zostanie obniżony z 17 proc. do 14 proc. (związane jest to z wykreśleniem tej grupy zawodowej z listy wolnych zawodów).

informatycy, programiści oraz pozostałe zawody z branży IT. Tutaj stawka ryczałtu obniżona będzie o 3 proc.-  z 15 proc. do 12 proc.

osoby wykonujące usługi inżynieryjne i architektoniczne. Stawka płaconego przez nich ryczałtu będzie wynosić 14 proc. Poprzednio wahała się między 17 proc.a 15 proc.

nauczyciele świadczący usługi związane z edukacją na godziny (czyli popularni korepetytorzy). Zamiast 17 proc., będą płacić 8,5 proc. (to także pokłosie usunięcia ich z listy wolnych zawodów).

Ryczałt a składka zdrowotna

Składka zdrowotna przy ryczałcie ewidencjonowanym to jeden z tych punktów, który zyskał najwięcej modyfikacji przy okazji wprowadzenia Nowego Ładu, ponieważ od 1 stycznia 2022 roku składka zdrowotna nie pomniejsza zobowiązania podatkowego w żadnej z dostępnych form opodatkowania, w tym również w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wynika to m.in. z uchylenia art. 13 ust 1 i 2 ustawy o ryczałcie, który dawał takie prawo podatnikom opodatkowanym na zasadach ryczałtu.

W przypadku karty podatkowej podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku. Zatem składka zdrowotna ma wynosić 9 proc. od minimalnego wynagrodzenia. Również i karta podatkowa nie będzie mogła być obniżana o zapłacone składki zdrowotne.

Z racji tego, że wysokość składki zdrowotnej uzależniona jest od uzyskanego przychodu, został zmieniony termin jej zapłaty na 20. dzień miesiąca za miesiąc bieżący.
Natomiast zgodnie z nowym brzmieniem art. 81 ust. 2f ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest:

* kwota odpowiadająca 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli przychody z działalności gospodarczej, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, nie przekroczyły kwoty 60 000 zł;
* kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli przychody z działalności gospodarczej, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę 60 000 zł i nie przekroczyły kwoty 300 000 zł;
* kwota odpowiadająca 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli przychody z działalności gospodarczej, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę 300 000 zł.

Powyższe oznacza, że wysokość składki zdrowotnej może ulec zmianie w trakcie roku wraz ze wzrostem uzyskanego przychodu.

Aby wyliczyć wartość składki zdrowotnej w 2022 roku, należy wziąć pod uwagę wartość przeciętnego wynagrodzenia za IV kwartał 2021 roku które wynosi 6221,04 zł.

Kwota przychodu:

do 60 000 zł  à 335,94 zł, czyli 9% * 60% * 6221,04 zł

od 60 001 zł do 300 000 zł à 559,89 zł, czyli 9% * 6221,04 zł

powyżej 301 000 zł à 1007,81 zł, czyli 9% * 180% * 6221,04 zł

W sytuacji gdy po zakończonym roku okaże się, że przedsiębiorca ma niedopłatę w wysokości składki zdrowotnej, będzie musiał dopłacić powstałą różnicę wraz ze składką za luty roku następnego. Taka sytuacja nie powoduje zaległości podatkowej z tego tytułu, a tym samym obowiązku zapłaty odsetek podatkowych. W przypadku nadpłaty składki zdrowotnej podatnik może złożyć wniosek do ZUS-u o jej zwrot.