RODO – klauzula

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oświadczamy:

1. Administratorem danych osobowych jest ASENTAR Sp. z o.o. Biuro Rachunkowe, REGON: 147034433, NIP:952 212 76 90, adres: ul. Zwoleńska 116, 04-761 Warszawa, tel. 22 610 44 13, email: biuro[at]asentar.pl;

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania łączącej strony umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), celach księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) celach analitycznych (dobór usług do potrzeb klienta), marketingowych (oferowanie produktów i usług Asentar) co jest prawnie uzasadnionym interesem Asentar (art. 6 ust. 1 lit f RODO) oraz ewentualnego dochodzenia uprawnień wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

3. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane w imieniu Asentar (współpracownicy, pomioty świadczące usługi doradcze, księgowe, prawne, podwykonawcy, podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne);

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu lub po zakończeniu jej obowiązywania – przez okres przedawnienia roszczeń wobec Asentar;

6. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Każdy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochronny Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi to jednocześnie warunek zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość prawidłowego wykonania umowy, co skutkować może rozwiązaniem umowy.