Oferta

Zakres naszych usług dopasowujemy do potrzeb naszych klientów Wspieramy proces prowadzenia firmy wiedząc, jak trudno jest pogodzić zarządzanie i wszelkie procesy związane z decyzyjnością przedsiębiorstwa z chociażby nadzorem nam dokumentacją czy księgowaniem. Najskuteczniejszym rozwiązaniem jest powierzenie pieczy nad dokumentacją i zapisami księgowymi profesjonalistom.

W pierwszym kroku proponujemy spotkanie w celu omówienia szczegółów prowadzonej działalności, aby lepiej poznać specyfikę i charakter firmy. Dla nas każdy przedsiębiorca to nowa historia, którą chcemy wspólnie tworzyć. Przedstawiamy zakres naszych usług, proponujemy możliwe sposoby współpracy i prezentujemy umowę do zapoznania się i wyjaśnienia wszelkich ewentualnych pytań.

spotkanie z klientem

Jeśli dopiero zaczynasz swoją działalność również służmy radą, jaki sposób rozliczania wybrać. Podpowiadamy, jaką drogę rozliczania przychodów i kosztów najlepiej dopasować w zależności od potrzeb Twoich i Twojej firmy.

W swojej ofercie możemy zaproponować obsługę podmiotów zarejestrowanych zarówno w kraju jak i za granicą.

Oferujemy obsługę przy rozliczaniu

 1. KSIĘGI RACHUNKOWE
 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności wraz utworzeniem zakładowego planu kont;
 • wyprowadzanie zaległości księgowych;
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
 • miesięczne rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych (CIT 2) oraz sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług (VAT 7);
 • rejestry zakupu i sprzedaży VAT;
 • ewidencja środków trwałych, amortyzacja;
 • sprawozdania statystyczne GUS;
 • bilans zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat, przygotowanie informacji dodatkowej, uzgadnianie sald zobowiązań i należności, sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu (CIT 8);
 • raporty dla Zarządu, Rady Nadzorczej, właścicieli, jednostek powiązanych;
 • konsultacje księgowe;
 • zakładowy plan kont dostosowany do potrzeb jednostki.

2. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
 • analiza dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym;
 • ewidencja majątku trwałego oraz wyposażenia;
 • miesięczne rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie deklaracji
  podatku od towarów i usług (VAT 7)
 • konsultacje podatkowe i rachunkowe;
 • reprezentacja przed organami kontroli skarbowej.

3. KADRY I PŁACE

 • listy płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę;
 • rozliczenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, o dzieło;
 • miesięczne rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT 4);
 • comiesięczne rozliczenia i deklaracje ZUS wraz z wysyłką w formie elektronicznej do ZUS;
 • zestawienia roczne:
  • Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej (IMIR);
  • Rocznych kartoteki pracowników w postaci wydruków komputerowych;
  • Informacja o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT11);
 • księgowość płacowa:
 • kalkulacja wynagrodzeń;
 • prowadzenie spraw kadrowo pracowniczych.

4. RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

 • ewidencja podatku od towarów i usług;
 • rozliczenia z US i ZUS

5. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

 • sprawozdawczość finansowa zgodnie z ustawą o rachunkowości;
 • sprawozdania finansowe wg potrzeb klienta.

6. ANALIZA FINANSOWA

 • analizy finansowe dla decydentów (m. in. analiza kosztów, sprzedaży, płynności finansowej, wskaźnikowa, bilansu);
 • dowolne zestawienia danych księgowych na życzenie klienta.