Zwrot VAT dla podatników bezgotówkowych – zmiany w SLIM VAT 3

Nowelizacja ustawy o VAT (tzw. SLIM VAT 3), której projekt przechodzi aktualnie rządową ścieżkę
legislacyjną, zakłada m.in. liberalizację warunków szybszego zwrotu VAT (w ciągu 15 dni) dla tzw.
podatników bezgotówkowych oraz zmiany procedury tego zwrotu. Zmiany mają wejść w życie od
początku 2023 roku.


Szybki zwrot VAT dla podatników bezgotówkowych – aktualny stan prawny


Przepisy określające zasady szybkiego zwrotu podatku VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych
zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Głównym celem tych przepisów jest popularyzacja obrotu
bezgotówkowego w Polsce poprzez stworzenie zachęty podatkowej adresowanej do podatnika
bezgotówkowego przyjmującego w zdecydowanej większości płatności bezgotówkowe.
Na podstawie art. 87 ust. 6d ustawy o VAT istnieje możliwość uzyskania zwrotu podatku VAT w terminie
15 dni licząc od dnia:
1) w którym upłynął termin do złożenia deklaracji, o której mowa w art. 99 ust. 1-3, w przypadku
złożenia:
a) deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot różnicy podatku,
b) korekty deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot różnicy podatku, jeżeli jej złożenie nastąpiło przed
upływem terminu do złożenia deklaracji;
2) złożenia korekty deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot różnicy podatku, jeżeli jej złożenie
nastąpiło po upływie terminu do złożenia deklaracji.
Ta preferencja podatkowa jest uzależniona od spełniania szeregu warunków wskazanych w art. 87 ust. 6e
ustawy o VAT – w tym są warunki ekonomiczne oraz tzw. bezpieczniki podatkowe.


Zwrot VAT – zmiany od 2023 roku


Ministerstwo Finansów planuje ułatwić ten szybki zwrot VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych.
Wpłynęły na tą decyzję analizy funkcjonowania obecnie obowiązujących przepisów i postulaty
podatników. Projekt (z 4 sierpnia 2022 r.) nowelizacji ustawy o VAT (tzw. SLIM VAT 3) przewiduje dwie
formy liberalizacji warunków szybkiego zwrotu VAT: stałą oraz czasową.
Analizy przeprowadzone przez Ministerstwo Finansów oraz Krajową Administrację Skarbową wskazują
na możliwość skrócenia czasu badania warunków dot. posiadania wyłącznie kas fiskalnych online lub
wirtualnych oraz skrócenia czasu badania spełnienia warunku wartości sprzedaży osiąganych na tych
kasach przy jednoczesnym obniżeniu progu wartości do 40 tys. zł miesięcznie.
Zmiany proponowane w art. 87 ust. 6e pkt 2 i pkt 4 ustawy o VAT polegają na obniżeniu z 12 miesięcy do
6 miesięcy okresu, który jest badany dla ustalania warunku:

 • osiągania przez podatnika łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem, zaewidencjonowanej przy
  zastosowaniu kas rejestrujących online lub wirtualnych, za każdy okres rozliczeniowy nie niższej niż 50
  tys. zł (po zmianie nie niższej niż 40 tys. zł), oraz
 • prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu wyłącznie kas rejestrujących, które umożliwiają
  połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas (tzw. kasy
  online lub wirtualne).
  Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, ta zmiana wynika z rosnącej liczby kas online i wirtualnych
  wprowadzanych do używania przez podatników, co oddziałuje na coraz większą spełnialność tych
  warunków przez przedsiębiorców. Skrócenie okresu bezgotówkowego przyjmowania płatności, jako
  warunku szybkiego zwrotu VAT powinno (zdaniem MF) wpłynąć na zwiększeniu ilości podatników
  spełniających oba warunki.