KSIĘGI RACHUNKOWE

 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności wraz utworzeniem zakładowego planu kont;
 • wyprowadzanie zaległości księgowych;
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
 • miesięczne rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-2) oraz sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług (VAT-7);
 • rejestry zakupu i sprzedaży VAT;
 • ewidencja środków trwałych, amortyzacja;
 • sprawozdania statystyczne GUS;
 • bilans zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat, przygotowanie informacji dodatkowej, uzgadnianie sald zobowiązań i należności, sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu (CIT-8);
 • raporty dla Zarządu, Rady Nadzorczej, właścicieli, jednostek powiązanych;
 • konsultacje księgowe;
 • zakładowy plan kont dostosowany do potrzeb jednostki.